Tahograf d.o.o.

Partner Vašem uspjehu!

Evidentiranje radnog vremena

Tahograf je kontrolni uredjaj u medjunarodnom drumskom saobraćaju koji služi za kontrolu vozača.

Evidentiranje radnog vremena, preuzimanje i analiziranje podataka sa kartica vozača i digitalnih tahografa.

Prema zakonu o radnom vremenu, obaveznim odmorima i uredjajima za evidentiranje poslodavci su obavezni evidentirati radno vrijeme mobilnih radnika. Evidencija se mora čuvati najmanje dvije godine nakon isteka perioda na koji se odnosi. Poslodavci su dužni na zahtjev mobilnog radnika izdati evidenciju o odradjenim satima.

Prevoznik je dužan propisno uputiti vozače na odredbe ovog zakona, organizirati rad vozača tako da oni poštuju odredbe zakona o radnom vremenu, te obavljati redovne kontrole. Prevoznik, špediteri, organizatori putovanja, potpisnici ugovora ili kooperanti dužni su osigurati da ugovoreni rasporedi vožnji budu u skladu s odredbama zakona o radnom vremenu i obaveznim odmorima.

Prevoznici čija su vozila opremljena analognim I digitalnim tahografima su obavezni preuzimati podatke sa jedinice u vozilu prvi put nakon baždarenja najkasnije u roku od 21 dan a poslije svakih 90 dana i kartice vozača najkasnije svakih 21 dan.

Očitavanje kartice vozača i jedinice u vozilu- tahografa možete raditi kod nas u servisu ili u svom preduzeću.

Za svako očitavanje podataka sa kartice vozača vam dajemo izvještaj sa detaljnim pregledom da li je vozač imao prekršaja ili ne kao i druge izvještaje bitne za tačno pravljenje potvrde o slobodnom vremenu te vam pružamo stručno objašnjenje pravila propisanih zakonom o radnom vremenu i obaveznim odmorima vozača.

U koliko hoćete da sami vodite evidenciju radnog vremena mobilnih radnika u ponudi imamoTachoMat, program Svijetski poznatog Poljskog proizvodjača Matt, za Evidenciju radnog vremena i obaveznih odmora mobilnih radnika uz koji dolazi čitač kartica vozača i uredjaj za preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa za koji nudimo besplatnu instalaciju, obuku i srtučnu tehničku podršku.

Digitalni tahografi novije generacije pružaju vozaču mogućnost da pomjeraju vozilo za vrijeme pauze unutar pravila jedne minute. Pravilo jedne minute dozvoljava vozaču da pomjera vozilo 29 sekundi unutar jedne minute i da poveže tih 29 sekundi sa novih 29 sekundi iz druge minute i da pomjera vozilo 58 sekundi a da mu tahograf ne evidentira to pomjeranje kao vožnju.

Za pravilo jedne minute imamo u ponudi Matov Brojač jedne minute koji signalizira vozaču kada treba da stane sa pomjeranjem i da prebaci tahograf na pauzu. U tom slučaju će vozač pomjeriti vozilo a tahograf mu neće evidetirati to pomjeranje kao vožnju.

Zainteresovani ste za poslovnu saradnju?

Kontaktirajte nas, voljeli bismo Vas upoznati.

VRH